Τεχνικός Εξοπλισμός

- Ολοκληρωμένη Οπτικοακουστική Υποδομή με κεντρικό σύστημα μετάδοσης εικόνας και ήχου

– Σύστημα Ταυτόχρονης Μετάφρασης, καμπίνες, δέκτες και ακουστικά

- Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης

- Οπτικοακουστικά μηχανήματα: Data Video Projectors, Digital Video Camera, Video, CD–DVD Players, Voice Recorders, TV Monitors, Computers, Printers

- Φωτοτυπικά μηχανήματα και fax

- Internet και Video Conferencing